1. Innledning

Dette kjøpet er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og ehandelsloven, og disse lovene gir forbrukeren ufravikelige rettigheter. Lovene er tilgjengelig på www.lovdata.no. Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen.

Salgsbetingelsene er utarbeidet og anbefalt av Forbrukertilsynet. For en bedre forståelse av disse salgsbetingelsene, se Forbrukertilsynets veileder her.

1. Avtalen

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

2. Partnere

Selger er Mjøndalen bilgummiservice AS (930212113 MVA) med registrert adresse i Hagatjernveien 31, 3050 Mjøndalen

Selskapet er representert på disse fysiske adressene :

- Hagatjernveien 31, 3050 Mjøndalen, tlf. 32874770, e-post: post@mbgs.no

Selskapet er også representert online på domene https://www.mjondalenbilgummi.no/ og på domene https://www.mjondalenbilgummi.no/. Dette dokumentet referer til bruk på første domene.

Mjøndalen bilgummiservice er heretter nevnt som "selger".

Kunde er alle personer eller firmaer som lager eller endrer ordre på nevnte domene, både i derers eget navn og på vegne av deres firma, og som heretter er nevnt som "kunde".

Alle under må være over 18 år.

3. Priser

Alle priser i nettbutikken er total pris og kan bare endres ved å legge til flere produkter med sin egen pris eller ved å legge til en tjeneste eller transportkostnad.

For produkter som omfattes av tillegg som f.eks miljøtillegg og pant er prisen oppgitt som total pris inkludert tillegg.

Priser på fakturaen vil kunne være delt opp i flere ledd. (F.eks. miljøtillegg føres opp separat),men dette innvirker ikke på den totale prisen vist til kunde ved bestillingstidspunktet. Det vil ikke tilkomme noen ekstra kostnader som ikke var oppgitt ved kjøpstidspunktet.

4. Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren.

Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

5. Betalinger

Selger har rett til å belaste kunde når varen(e) sendes.

Vår nettbutikk tilbyr følgende betalingsmuligheter :

a. Betaling med VISA, Mastercard
b. Betaling med VIPPS
c. Betaling med Klarna eller Collector Bank med månedlig innbetaling (gebyr og renteutgifter kan tilkomme)
d. Betaling med Klarna eller Collector Bank med utsatt betaling (gebyr kan tilkomme)
e. Betaling med faktura for godkjente kreditt kunder.

Ved kjøp med VISA, Matercard kan selger reservere totalbeløpet ved kjøpstidspunktet og trekke beløpet når varen(e) sendes kunde. Dersom varene sendes i flere omganger har selger rett til å trekke beløp som samsvarer med varen(e) som sendes. (Selger kan bare trekke det totale beløpet når alle varer er sendt)

Ved kjøp med Klarna or Collector Bank med utsatt betaling vil fristen være minst 14 dager. Faktura sendes seinest samme dag som varen(e) sendes kunde. Gebyr for fakturering kan bli tillagt av Klarna eller Collector Bank. Tillegget er ikke en del av handelen med selger og er bare knyttet til tjeneste utført av tredjepart.

Ved kjøp med Klarna eller Collector Bank med månedlig innbetaling kan det tilkomme tilleggskostnader i form av fakturagebyr, kontohåndtering og renter. Tilleggene er ikke en del av handelen med selger og er bare knyttet til tjeneste utført av tredjepart.

Ved betaling med faktura for godkjente kreditt kunder vil minimum betalingsfrist være 7 dager og maksimum 30 dager. Faktura vil sendes seinest samme dag som varen(e) sende kunde.

6. Levering

Leveringstid vil alltid fremkomme under kjøpsprosessen. Ordren er å forstå som levert når varen(e) har ankommet kunde eller kundens representant. Varen(e) skal ikke leveres kunde seinere enn 30 dager etter kjøp, med mindre annet er avtalt med kunde.

Normalt sendes varen(e) i løpet av 2 arbeidsdager. Varer som bestilles før 12.00 på en arbeidsdag, sendes normalt samme dag dersom .

Selger kan ikke holdes ansvarlig for forsinket levering av ikke-lagerførte deler.

Selger benytter DHL, Post Nord, Bring og Posten for levering. Valg av transportør velges av selger og endrer ikke kundens rettigheter.

7. Risikoen for varen

Risikoen for varen går over på kjøper når han, eller hans representant, har fått varene levert i tråd med punkt 6.

8. Angrerett

Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven.

Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).

Angrefristen begynner å løpe:

Ved kjøp av enkeltstående varer vil angrefristen løpe fra dagen etter varen(e) er mottatt.

Selges et abonnement, eller innebærer avtalen regelmessig levering av identiske varer, løper fristen fra dagen etter første forsendelse er mottatt.

Består kjøpet av flere leveranser, vil angrefristen løpe fra dagen etter siste leveranse er mottatt.

Angrefristen utvides til 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige fristen dersom selger ikke før avtaleinngåelsen opplyser om at det foreligger angrerett og standardisert angreskjema. Tilsvarende gjelder ved manglende opplysning om vilkår, tidsfrister og fremgangsmåte for å benytte angreretten. Sørger den næringsdrivende for å gi opplysningene i løpet av disse 12 månedene, utløper angrefristen likevel 14 dager etter den dagen kjøperen mottok opplysningene.

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen, med mindre annet er avtalt eller selger har unnlatt å opplyse om at kjøper skal dekke returkostnadene. Selgeren kan ikke fastsette gebyr for kjøperens bruk av angreretten.

Kjøper kan prøve eller teste varen på en forsvarlig måte for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, uten at angreretten faller bort. Dersom prøving eller test av varen går utover hva som er forsvarlig og nødvendig, kan kjøperen bli ansvarlig for eventuell redusert verdi på varen.

Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Selger har rett til å holde tilbake betalingen til han har mottatt varene fra kjøperen, eller til kjøper har lagt frem dokumentasjon for at varene er sendt tilbake.

9. Forsinkelse og manglende levering - kjøpernes rettigheter og frist for å melde krav

Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og/eller kreve erstatning fra selgeren.

Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig (for eksempel e-post).

Oppfyllelse

Kjøper kan fastholde kjøpet og kreve oppfyllelse fra selger. Kjøper kan imidlertid ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som selgeren ikke kan overvinne, eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for selger at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at selgeren oppfyller. Skulle vanskene falle bort innen rimelig tid, kan kjøper likevel kreve oppfyllelse.

Kjøperen taper sin rett til å kreve oppfyllelse om han eller hun venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving

Dersom selgeren ikke leverer varen på leveringstidspunktet, skal kjøperen oppfordre selger til å levere innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse. Dersom selger ikke leverer varen innen tilleggsfristen, kan kjøperen heve kjøpet.

Kjøper kan imidlertid heve kjøpet umiddelbart hvis selger nekter å levere varen. Tilsvarende gjelder dersom levering til avtalt tid var avgjørende for inngåelsen av avtalen, eller dersom kjøperen har underrettet selger om at leveringstidspunktet er avgjørende.

Leveres tingen etter tilleggsfristen forbrukeren har satt eller etter leveringstidspunktet som var avgjørende for inngåelsen av avtalen, må krav om heving gjøres gjeldende innen rimelig tid etter at kjøperen fikk vite om leveringen.

Erstatning

Kjøperen kan kreve erstatning for lidt tap som følge av forsinkelsen. Dette gjelder imidlertid ikke dersom selgeren godtgjør at forsinkelsen skyldes hindring utenfor selgers kontroll som ikke med rimelighet kunne blitt tatt i betraktning på avtaletiden, unngått, eller overvunnet følgene av.